Фондация
"Разпространение на знание и социални дейности - Авицена"Новини

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

09.02.2017 г.

Бихме искали да ни представите Оферта за «Доставка на материали и дидактически пособия, предназначени за обученията по практика по професия: «Озеленител» код 622020, Специалност «Парково строителство и озеленяване» при изпълнение на Дейност5: "Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация" по проект BG05M9OP001-1.002-0062 “За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и
бъдеще” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд»

Повече»

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

02.08.2016 г.

Бихме искали да ни представите Оферта за «Доставка на материали и дидактически пособия, предназначени за обученията по практика по професия: „Организатор на туристическа агентска дейност”, Код 812010, Специалност: „Селски туризъм” и работно облекло (за двете професии) при изпълнение на Дейност 5: "Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация" по проект BG05M9OP001-1.002-0062 “За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд»

Повече»

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

12.07.2016 г.

Бихме искали да ни представите Оферта за «Доставка на учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали за провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация и обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" по проект BG05M9OP001-1.002-0062 “За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014- 2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд»

Повече»